ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете условията, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.kissvape.eu.

 

2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА

2.1. „КИС ВЕЙП“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление град София, жк. Люлин бл.369 ет.4 ап.22 и с ЕИК BG206497536.

2.2. „КИС ВЕЙП“ ООД администрира интернет сайта www.kissvape.eu, (наричан за краткост „сайта“, „уебсайта“). Дружеството щe бъде наричано за краткост по-долу „KISS VAPE“.

2.3. Можете да се свържете с KISS VAPE на посочения телефон +359 877 969 585, чрез формата в секция „Контакти“, или на мейл: info@kissvape.eu.

 

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Потребител – „Потребител“ е всяко физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.

3.2. Уебсайт– Интернет сайт, хостван на уеб адрес www.kissvape.eu.

3.3. Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между KISS VAPE и Потребителя.

3.4. Супервайзър – представлява лице, оторизирано от KISS VAPE да приема заявки от външни Търговски обекти и Дистрибуторски складове.

3.5. Съдържание
• цялата информация на Уебсайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към KISS VAPE, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на KISS VAPE и Потребителя, чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията на Уебсайта, описваща спецификациите на артикулите от продуктовия каталог.
• други данни, описани в Уебсайта.

3.6. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (мейл, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.


3.7. Спецификации – всички характеристики и/или описания на артикулите в Уебсайта, така както са посочени в описанието им.

3.8. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя, който е задал въпрос. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Потребител на друг Потребител в рамките на един диалог.

 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на KISS VAPE обвързват всички Потребители на Уебсайта.

4.2. Всяко използване на Уебсайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. KISS VAPE си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Уебсайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Потребителите от момента, в който е публикуван на Уебсайта. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Уебсайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. KISS VAPE полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Уебсайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, KISS VAPE уточнява, че изображенията на артикулите имат илюстративен и насочващ характер, съответно артикулите от Уебсайта, които се разпространяват в магазинната мрежа могат да се различават от тези на изображенията.

4.6. Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове. KISS VAPE не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.7. Поради спецификата на изложените артикули, Уебсайта не е предназначен за директни продажби, в смисъла на онлайн магазин и служи като продуктов каталог, чиято основна цел е да запознава Потребителите със спецификациите на артикулите, също да предоставя възожности за директна комуникация между KISS VAPE и Потребителите.

4.8. Съдържанието на Уебсайта е ограничето само за лица, навършили 18 години, като KISS VAPE се ангажира да уведомява за това всеки нов Потребител достигнал до Сайта.

4.9. Договорни отношения, свързани с дистрибуция или реклама на излаганите в Уебсайта продукти, с лица под 18 години, не са възможни под никаква форма.  

4.10. Клиентът има право да публикува мнения относно артикулите, които се презентират на Уебсайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати или игнорирани.

4.11. Комуникацията с KISS VAPE може да се осъществи чрез директна връзка на посочения телефон +359 877 969 585, чрез формата в секция „Контакти“, или на мейл: info@kissvape.eu.

4.12. Всички изображения, поместени на Уебсайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на презентираните актикули, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията в Уебсайта да не отговарят напълно на външния вид на съответния артикул или да създават грешно впечатление. KISS VAPE не носи отговорност за такива несъответствия.

 

5. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Уебсайта, са изключителна собственост на „КИС ВЕЙП“ ООД.

5.2. „КИС ВЕЙП“ ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

5.3. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

5.4. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на KISS VAPE за това и само за частта от Съдържанието, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между KISS VAPE и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на KISS VAPE, който има право да потърси отговорността на Потребителя за това.

5.5. Простото изпращане до Потребителия или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на KISS VAPE няма да се счита за съгласие от страна на Дружеството да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Дружеството.

5.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от KISS VAPE.

 

6. ОТГОВОРНОСТ

KISS VAPE не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребител вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на KISS VAPE като Продавач.

 

7. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Евентуалните спорове, възникнали между KISS VAPE и Потребител, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

 

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

9.1 Артикулите, изложени на Уебсайта работят, посредством литиево-йонна батерия. Тя има неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве, в случай, че не се събира разделно.

9.2. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което е поставен.

 

10. ДРУГИ

Въпреки че продуктите на KISS VAPE помагат на хората да се откажат от тютюнопушенето, нашата компания не може да гарантира, че ще постигнете тази цел.

Информацията, предоставена на www.kissvape.eu НЕ е оценена от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).

Продуктите KISS VAPE не трябва да се използват като лекарства, витаминни или хранителни добавки. Ако имате здравословен проблем или притеснение, консултирайте се с вашия лекар.

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата в „Контакти“, на телефон +359 877 969 585 или на мейл адрес: info@kissvape.eu.